اولیا محترم دانش آموزان پایه ششم

با سلام و احترام و تبریک سال جدید و آرزوی بهروزی و تندرستی و شادکامی برای شما عزیزان  و فرزندان دلبندتان به استحضار می رساند این دبستان به منظور آمادگی بیشتر دانش آموزان عزیز و مرور آموخته ها و تکرار و تمرین بیشتر توسط آنان طبق برنامه ذیل سوالاتی را در اختیارشان قرار خواهد داد. انتظار می رود اولیا محترم نظارت کافی بر عملکرد فرزندان خود مبذول فرمایید . ضمنا میانگین نمرات حاصل شده به عنوان نمره ارزیابی پایانی آنان محسوب خواهد شد.

 

تاریخ آزمون  نام درس موارد آزمون  شعبه  
دوشنبه  97/1/20 قرآن درس اول تا پایان سوم 2
سه شنبه 97/1/21

قرآن 

فارسی 

ریاضی

درس اول تا پایان درس سوم

قسمتی از فصل 6

فصل اول کتاب درسی

1

4 شعبه

4 شعبه

چهارشنبه 97/1/22

قرآن 

علوم

از درس اوا تا پایان درس سوم

درس 13

3و4

4 شعبه

یکشنبه 97/1/26

ریاضی 

مطالعات

فصل دوم

از صفحه 1تا 35

4 شعبه

4 شعبه

دوشنبه 97/1/27 قرآن از درس چهارم تا پایان درس ششم 2و4
سه شنبه 97/1/28

قرآن 

فارسی

از درس چهارم تا پایان درس ششم

قسمتی از فصل 6

1

4 شعبه

چهارشنبه 97/1/29

قرآن 

علوم

از درس چهارم تا پایان درس ششم

درس 14

1و2

4 شعبه

شنبه 97/2/1

قرآن

ریاضی

از درس هفتم تا پایان درس دوازدهم

فصل سوم

1و2

4 شعبه

یکشنبه 97/2/2 هدیه ها ازصفحه 1 تا35 4 شعبه
سه شنبه 97/2/4 فارسی صفحه 104- نیایش صفحه 114 (تجزیه و تحلیل مفهوم شعر) 4 شعبه
چهارشنبه97/2/5

علوم 

قرآن

مطالب کل کتاب

از درس هفتم تا پایان درس دوازدهم

4 شعبه

3و4

شنبه 97/2/8 ریاضی فصل چهارم 4 شعبه
یکشنبه 97/2/9 مطالعات ازصفحه 35 تا 70 4 شعبه
سه شنبه 97/2/11 فارسی واژه و اعلام 4 شعبه
شنبه 97/2/15 ریاضی فصل پنجم

4 شعبه

یکشنبه 97/2/16 هدیه ها از صفحه 35 تا 70 4 شعبه
سه شنبه 97/2/18 فارسی مطالب کل کتاب 4 شعبه
چهارشنبه 97/2/19 علوم مطالب کل کتاب 4 شعبه
شنبه 97/2/22 ریاضی فصل ششم  4 شعبه
یکشنبه 97/2/23 مطالعات صفحه 70 تا اخر کتاب 4 شعبه
سه شنبه 97/2/25 فارسی کتاب بنویسیم 4 شعبه
چهارشنبه 97/2/26 علوم مطالب کل کتاب 4 شعبه
شنبه 97/2/29 ریاضی فصل هفتم 4 شعبه
یکشنبه 97/2/30 هدیه ها صفحه هفتاد تا اخر کتاب 4 شعبه