رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان گفت:

در آزمون امسال برخی اعتراضات از جانب خانواده ها به سبب تغییر در نوع آزمون ایجاد شده که در سال 98 با اصلاحاتی در آزمون این مشکلات حل می شود ، تست هوش و استعداد را به صورت ترکیبی خواهیم داشت .

edu _online