دپارتمان زبان

  تلاش ما همواره براین اصل استوار بوده که خدمتی نو و ارزنده به شهروندان عظیم شهر ارائه نمائیم. نیک میدانیم که در جهان معاصر که تغییرات لحظه ای صورت می پذیرد.