کامپیوتر

تمرین کلاس سوم3                                                                                                    تاریخ:1396/11/2

صفحه  32,33,34,35 از کتاب کار

-------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس سوم1                                                                                                    تاریخ:1396/11/30

صفحه  36 از کتاب کار

---------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس دوم 3                                                                                                     تاریخ:1396/11/30

صفحه 23,22,24,25 از کتاب کار

----------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس دوم 2                                                                                                      تاریخ:1396/11/29

صفحه 23,22,24,25 از کتاب کار

------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس دوم 1                                                                                                      تاریخ:1396/11/28

صفحه 23,22,24,25 از کتاب کار

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس سوم2                                                                                                    تاریخ:1396/11/24

صفحه  32,33,34,35 از کتاب کار

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس سوم1                                                                                                    تاریخ:1396/11/23

صفحه  32,33,34,35 از کتاب کار

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس دوم 3                                                                                                      تاریخ:1396/11/23

صفحه 24,25 از کتاب کار

--------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس سوم 3                                                                                                     تاریخ:1396/11/18

صفحه  29و30و31 از کتاب کار

------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس سوم 2                                                                                                     تاریخ:1396/11/17

صفحه  29و30و31 از کتاب کار

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس سوم 1                                                                                                      تاریخ:1396/11/16

صفحه  29و30و31 از کتاب کار

---------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس دوم 3                                                                                                      تاریخ:1396/11/16

صفحه 23 از کتاب کار

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس دوم 2                                                                                                      تاریخ:1396/11/15

صفحه 23 از کتاب کار

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس سوم 3                                                                                                          تاریخ:1396/11/11

صفحه 27,28 از کتاب کار

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس سوم 2                                                                                                          تاریخ:1396/11/10

صفحه 28 از کتاب کار

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس دوم 3                                                                                                     تاریخ:1396/11/09

صفحه 22 از کتاب کار

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس دوم 2                                                                                                      تاریخ:1396/11/08

صفحه 22 از کتاب کار

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس دوم 1                                                                                                      تاریخ:1396/11/07

صفحه 21 از کتاب کار

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس سوم 3                                                                                                         تاریخ:1396/11/04

گروه اول

صفحه 27 از کتاب کار

گروه دوم

صفحه 25 و 26 کتاب کار.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس سوم 2                                                                                                         تاریخ:1396/11/03

صفحه 27 از کتاب کار

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس سوم 1                                                                                                          تاریخ:1396/11/02

صفحه 27 از کتاب کار

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس دوم 3                                                                                                      تاریخ:1396/11/02

صفحه 21 از کتاب کار

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس دوم 2                                                                                                       تاریخ :1396/11/01

صفحه 21 از کتاب کار.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس دوم 1                                                                                                                 تاریخ:1396/10/30

صفحه های 19 و 20 از کتاب کار.