`

تمرین کلاس دوم 1                                                                                                      تاریخ:1397/02/15

صفحه صفحه 44 تا انتهای کتاب کار

---------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس سوم 2                                                                                               تاریخ:1397/02/11

صفحه 48,49از کتاب کار

----------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس سوم 1                                                                                               تاریخ:1397/02/10

صفحه 48,49از کتاب کار

---------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس دوم 3                                                                                                     تاریخ:1397/02/10

صفحه 44,45,46,51 از کتاب کار

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس دوم 2                                                                                                      تاریخ:1397/02/09

صفحه 44,45,46,51 از کتاب کار

-----------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس دوم 1                                                                                                      تاریخ:1397/02/08

صفحه 44,45,46,51 از کتاب کار

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس سوم 2                                                                                                تاریخ:1397/02/04

صفحه 46,47 از کتاب کار

-------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس سوم 1                                                                                                 تاریخ:1397/02/03

صفحه 46,47 از کتاب کار

---------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس دوم 3                                                                                                      تاریخ:1397/02/03

صفحه 34 تا 43 از کتاب کار

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس دوم 2                                                                                                      تاریخ:1397/02/02

صفحه 34 تا 43 از کتاب کار

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس دوم 1                                                                                                      تاریخ:1397/02/01

صفحه 34 تا 43 از کتاب کار

--------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس سوم 3                                                                                                 تاریخ:1397/01/29

صفحه 45 از کتاب کار

--------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس سوم 2                                                                                                  تاریخ:1397/01/28

صفحه 45 از کتاب کار

----------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس سوم 1                                                                                                   تاریخ:1397/01/27

صفحه 41,42,43,44 از کتاب کار

------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس دوم 3                                                                                                   تاریخ:1397/01/27

گروه اول :صفحه 31و32و33 از کتاب کار

گروه اول :صفحه 31و32و33و34و35و36.37و38و39و41و42و43 از کتاب کار

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس دوم 2                                                                                                      تاریخ:1397/01/26

صفحه 34,35,36,37,38,39 از کتاب کار

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس سوم 3                                                                                                    تاریخ:1397/01/22

صفحه 41,42,43,44 از کتاب کار

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس سوم 2                                                                                                      تاریخ:1397/01/21

صفحه 41,42,43,44 از کتاب کار

---------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس دوم 2                                                                                                      تاریخ:1397/01/19

صفحه 31,32,33,38,41,43از کتاب کار

------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس دوم 1                                                                                                      تاریخ:1397/01/18

صفحه 38,41,43 از کتاب کار

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس سوم 2                                                                                                      تاریخ:1396/12/15

صفحه 40 از کتاب کار

امتحان از ابتدا تا صفحه ی35 کتاب در تاریخ1396/12/22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس سوم 1                                                                                                      تاریخ:1396/12/14

صفحه 40 از کتاب کار

امتحان از ابتدا تا صفحه ی35 کتاب در تاریخ1396/12/21

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس دوم 3                                                                                                      تاریخ:1396/12/14

صفحه 31و32و33 از کتاب کار

امتحان از ابتدا تا صفحه ی30 کتاب در تاریخ1396/12/21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس دوم 2                                                                                                     تاریخ:1396/12/13

امتحان از ابتدا تا صفحه ی 26 کتاب در تاریخ 20121396

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس دوم 1                                                                                                      تاریخ:1396/12/12

صفحه 31و32و33 از کتاب کار

امتحان از ابتدا تا صفحه ی30 کتاب در تاریخ 19121396

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس سوم 2                                                                                                     تاریخ:1396/12/09

صفحه 38و39 از کتاب کار

امتحان از ابتدا تا صفحه ی 39 کتاب در تاریخ 16/12/96

------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس سوم 2                                                                                                     تاریخ:1396/12/08

صفحه 38و39 از کتاب کار

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس سوم 1                                                                                                      تاریخ:1396/12/07

صفحه 38و39 از کتاب کار

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس دوم 3                                                                                                      تاریخ:1396/12/07

صفحه 29,28,27,26 ,30 از کتاب کار

----------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس دوم 1                                                                                                      تاریخ:1396/12/05

صفحه 29,28,27,26 ,30 از کتاب کار

--------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس سوم3                                                                                                    تاریخ:1396/11/2

صفحه  32,33,34,35 از کتاب کار

-------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس سوم1                                                                                                    تاریخ:1396/11/30

صفحه  36 از کتاب کار

---------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس دوم 3                                                                                                     تاریخ:1396/11/30

صفحه 23,22,24,25 از کتاب کار

----------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس دوم 2                                                                                                      تاریخ:1396/11/29

صفحه 23,22,24,25 از کتاب کار

------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس دوم 1                                                                                                      تاریخ:1396/11/28

صفحه 23,22,24,25 از کتاب کار

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس سوم2                                                                                                    تاریخ:1396/11/24

صفحه  32,33,34,35 از کتاب کار

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس سوم1                                                                                                    تاریخ:1396/11/23

صفحه  32,33,34,35 از کتاب کار

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس دوم 3                                                                                                      تاریخ:1396/11/23

صفحه 24,25 از کتاب کار

--------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس سوم 3                                                                                                     تاریخ:1396/11/18

صفحه  29و30و31 از کتاب کار

------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس سوم 2                                                                                                     تاریخ:1396/11/17

صفحه  29و30و31 از کتاب کار

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس سوم 1                                                                                                      تاریخ:1396/11/16

صفحه  29و30و31 از کتاب کار

---------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس دوم 3                                                                                                      تاریخ:1396/11/16

صفحه 23 از کتاب کار

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس دوم 2                                                                                                      تاریخ:1396/11/15

صفحه 23 از کتاب کار

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس سوم 3                                                                                                          تاریخ:1396/11/11

صفحه 27,28 از کتاب کار

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس سوم 2                                                                                                          تاریخ:1396/11/10

صفحه 28 از کتاب کار

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس دوم 3                                                                                                     تاریخ:1396/11/09

صفحه 22 از کتاب کار

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس دوم 2                                                                                                      تاریخ:1396/11/08

صفحه 22 از کتاب کار

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس دوم 1                                                                                                      تاریخ:1396/11/07

صفحه 21 از کتاب کار

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس سوم 3                                                                                                         تاریخ:1396/11/04

گروه اول

صفحه 27 از کتاب کار

گروه دوم

صفحه 25 و 26 کتاب کار.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس سوم 2                                                                                                         تاریخ:1396/11/03

صفحه 27 از کتاب کار

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس سوم 1                                                                                                          تاریخ:1396/11/02

صفحه 27 از کتاب کار

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس دوم 3                                                                                                      تاریخ:1396/11/02

صفحه 21 از کتاب کار

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس دوم 2                                                                                                       تاریخ :1396/11/01

صفحه 21 از کتاب کار.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین کلاس دوم 1                                                                                                                 تاریخ:1396/10/30

صفحه های 19 و 20 از کتاب کار.